ETT AB

Modul 13: Yrkesförarkompetens för godstransporter

En utbildning framför allt för de förare som erhållit sitt körkort, lägst *B*C*** efter den 10/9 2009. Utbildning genomförs som sammanhållen ut bildning på 140-280 timmar beroende på förarens ålder. Yrkeskompetensutbildning sker enligt VVFS2007:1157 samt VVFS2007:1470 ETT AB och Axelsson Trafikskolor AB innehar godkännande som utbildningsanordnare utfärdat av Vägverket. Förare från 18 år, 280 timmar för att få framföra fordon som kräver körkortsbehörighet C/CE. Förare från 21, år 140 timmar för att få framföra fordon som kräver körkortsbehörighet C/CE. Utbildningen är obligatorisk. Denna utbildning med examination ingår i modul 4 och 5, Examination vid Vägverket för den nya yrkeskompetense kan utföras tidigast efter den 10/9 2009.  Rikt tid 4-8 veckor inkl. examination

Innehåll obligatoriskt och reglerat i VVFS2007:1470, bilaga 1:

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna

1.1 Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.
 Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal användning   av varvräknare, diagram över växellådans  utväxling.

1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att   behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar. Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning av bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av förhållandet fart–växellåda,
användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner och bromsa i nedförsbacke, agerande om fel uppstår.

1.3 Mål: att kunna optimera bränsleförbrukningen.
Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper

1.4 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla
säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i
förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, beräkning av den totala volymen/bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpackningsmaterial och pallar.
Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och säkring av gods, användning av spännband, kontroll av säkringsutrustning, användning av hanteringsutrustning, användning av presenningar.

2. Tillämpning av bestämmelser

2.1 Mål: att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.
Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning och konsekvenser av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) 3821/85, påföljder vid bristande eller felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning.
2.2 Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter. Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standardavtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset.

3. Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service, logistik

3.1 Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.
Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn, statistik över trafikolyckor, lastbilars och bussars olycksfrekvens, personskador, materiella skador, ekonomiska konsekvenser.

3.2 Mål: kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. Allmän information, konsekvenser för föraren, förebyggande åtgärder, checklista, lagstiftningen om transportföretagens ansvar.

3.3 Mål: kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar, personlig säkerhet.

3.4 Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet, symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress, den grundläggande
arbets- och vilocykelns betydelse.

3.5 Mål: att kunna bedöma krissituationer. Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra att olyckssituationen förvärras, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand, evakuera Dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar, garantera alla passagerares säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för hur en olycksrapport ska utformas.

3.6 Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.
Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens tjänster är av betydelse för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt med, fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister.
3.7 Mål: att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, befraktare),
olika typer av vägtransportverksamhet (transporter för andras räkning, för egen räkning, transportrelaterad verksamhet), organisationen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad verksamhet, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar osv.), utvecklingen inom sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer, osv.).

Förkunskap: lägst behörighet *B*C*** eller pågående utbildning

 Skriv ut  E-post